Prace magisterskie

Joanna Wawrzeniuk on czw., 02/04/2015 - 23:51

PRACE MAGISTERSKIE

2015

Kamil Rabiega – Strój w epoce wikingów – promotor prof. dr hab P. Urbańczyk

Katarzyna Zdeb - Zasób dziedzictwa kulturowego gm. Zalewo i możliwości wykorzystania go w turystyce – promotor dr J. Wysocki

 

2014
Piotr Białas - Zewnętrzny lewobrzeżny pierścień XIX-wiecznej Twierdzy Warszawa. Stan zachowania i inwentaryzacja pozostałości - promotor prof. zw. dr hab. Przemysław Urbańczyk


Karolina Kędzierska - Rekonstrukcje grodów w Polsce na tle europejskim - promotor prof. zw. dr hab. Przemysław Urbańczyk

Michał Jakubczak - Metodyka badań powierzchniowych w dobie rewolucji informatycznej - promotor prof. zw. dr hab. Przemysław Urbańczyk

Daniel Skoczylas - Rozwój fortyfikacji krzyżackich na terenie Warmii. Na wybranych przykładach - promotor prof. zw. dr hab. Przemysław Urbańczyk


2013

Radosław Kamiński - Gospodarka wodno-kanalizacyjna na terenie byłego Państwa Krzyżackiego na przykładach Reszla, Fromborka i Elbląga - promotor prof. zw. dr hab. Przemysław Urbańczyk

Piotr Kałużyński - Archeologia zlikwidowanych linii kolejowych na przykładzie kolei młocińskiej oraz mareckie - promotor prof. zw. dr hab. Przemysław Urbańczyk


2012

Justyna Chmielewska - Archeologia w świadomości uczniów wybranych liceów warszawskich – promotor: prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński

Jarosław Chrapek - Sposoby zagospodarowania wybranych fortów Twierdzy Warszawa - promotor prof. zw. dr hab. Przemysław Urbańczyk

Barłomiej Klęczar - Fortyfikacje polowe pogranicza gminy Stare Babice i Warszawa-Bemowo i ich wykorzystywanie w latach 1939-1945 - promotor prof. zw. dr hab. Przemysław Urbańczyk

Magdalena Rutyna - Szczątki ludzkie z perspektywy archeologicznej: pozyskiwanie, przechowywanie i przedstawianie - promotor prof. zw. dr hab. Przemysław Urbańczyk

Maciej Sobieszczański - Venationes w okresie Cesarstwa Rzymskiego - geneza, organizacja, zabytki – promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Piotr Wiejak - Archeologia zbrodni II wojny światowej w badaniach polskich na wybranych przykładach - promotor prof. zw. dr hab. Przemysław Urbańczyk


2011

Kamil Adamczyk - Bohdan Janusz w świetle spuścizny pośmiertnej - promotor: prof. dr hab. Stefan Karol Kozłowski

Magdalena Bryk - Dziedzictwo archeologiczne dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

Piotr Chmielewski - Zastosowanie analogii etnograficznych w badaniach nad górnopaleolitycznymi wizerunkami dłoni - promotor: prof. dr hab. Stefan Karol Kozłowski

Aneta Chojnacka-Banaszkiewicz - Wczesnośredniowieczna ceramika typu Menkendorf-Szczecin na terenie Niemiec - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

Julia Chyla - Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej w Archeologii-stanowisko Altdorf "Am Friedhof "w Niemczech - promotor: dr Rafał Zapłata

Aleksandra Furmanek - Nielegalny obrót zabytkami archeologicznymi z terenu Bliskiego Wschodu na przykładzie Egiptu, Iraku i Turcji - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

Katarzyna Gawor - Archeologia płci kulturowej - promotor: dr Rafał Zapłata

Agata Gębura - Archeologia w prasie codziennej Pomorza Zachodniego ("Głos Szczeciński") w latach 1949-1989 - promotor: dr Jacek Wysocki

Barbara Grzelaczyk - Wczesnośredniowieczne metalowe ozdoby ręki z terenu Polski w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - promotor: prof. dr hab. Maria Deka

Urszula Iwańska - Forma bonum fragile - uroda to kruche dobro. Higiena i zabiegi kosmetyczne od paleolitu do upadku Rzymu - promotor: prof. dr hab. Stefan Karol Kozłowski

Bartłomiej Jabłoński - Grodziska wczesnośredniowieczne w międzyrzeczu Liwca, Bugu i Krzny - promotor prof. zw. dr hab. Przemysław Urbańczyk

Paula Jaszczołt - Historia konserwatorstwa archeologicznego w woj. gdańskim po II wojnie światowej - promotor: dr Jacek Wysocki

Martyna Kanabus - Historia Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w latach 1937-1939 na podstawie dokumentów zebranych w Państwowym Archiwum Akt Nowych - promotor: prof. dr hab. Stefan Karol Kozłowski

Marcin Karczewski - Stefan Krukowski (1890-1982) Człowiek i badacz - promotor: prof. dr hab. Stefan Karol Kozłowski

Rafał Kawałowski - Działalność konserwatora zabytków archeologicznych na terenie województwa opolskiego do 1998 roku - promotor: dr Jacek Wysocki

Agata Kraj - Zabytki wydzielone z osady wczesnoceltyckiej Altdorf "Am Friedhof" Ldkr Landshut w Dolnej Bawarii - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

Monika Sadoch - Historia konserwatorstwa archeologicznego w województwie lubelskim po II Wojnie Światowej - promotor: dr Jacek Wysocki

Roman Szlązak - Topografia Thesalonik w okresie wczesnobizantyjskim od IV do VI wikeu ze szczególnym uwzględniem architektury sakralnej - promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Oliwia Wojdak - Działalność Konserwatora Zabytków Archeologicznych na terenie woj. koszalińskiego w latach 1958-1998 - promotor: dr Jacek Wysocki

Natalia Wójcik - Historia konserwatorstwa archeologicznego w województwie białostockim po II wojnie światowej - promotor: dr Jacek Wysocki


2010

Anna Artymowska - Zespół pałacowo-ogrodowy Generała Stanisława Klickiego w Łowiczu. Historia - konserwacja - wykorzystanie - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW (kierunek: historia kultury)

Paweł Cichocki - Problematyka niechcianego dziedzictwa kulturowego na wybranych przykładach pomników propagandowych w Polsce z lat 1945-1989 - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

Krzysztof Dec - Abila w Dekapolis w okresie rzymskim i wczesnobizantyńskim. Studium topograficzno-architektoniczne - promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Lech Godlewski - Dokumenty akademickie Leona Kozłowskiego - promotor: prof. dr hab. Stefan Karol Kozłowski

Marek J. Kostrzewa - Dioskurides Wiedeński (Cod. med. gr. 1) i jego właścicielka księżniczka Juliana Anicja - promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Zuzanna Kłosiewicz - Skarb z Eskwilinu w świetle dotychczasowych badań - promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Krzysztof Liśkiewicz - Kontakty naukowe profesora Leona Kozłowskiego - promotor: prof. dr hab. Stefan Karol Kozłowski

Łukasz Łasiński - Grodziska wschodniej części Pojezierza Iławskiego. Analiza historyczno-przestrzenna, problemy ochrony i prezentacji - promotor: dr Jacek Wysocki

Marzena Mazurczak - Cezarea Nadmorska - historia, historia badań i topografia miasta - promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Monika Pomiankowska - Kielich z Antiochii (Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork) w świetle dotychczasowych badań - promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Dorota Sucharzewska - Miasto Umm El -Jimal w regionie Hauran w okresie rzymskim i wczesnobizantyjskim - promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Krzysztof Wiśniewski - Ślady Narodu Wybranego w Wiecznym Mieście. Żydowskie katakumby pod Villa Torlonia - promotor: dr Tadeusz Gołgowski


2009

Dawid Bugiewicz - Afrodyzja w okresie późnoantycznym i wczesnobizantyjskim. Architektura i urbanistyka - promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Łukasz Karczmarek - Gliniane miseczki z tzw. omfalosem w późnej epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza na ziemiach polskich - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

Łukasz Kowalczyk - Sposoby ochrony i prezentacji reliktów architektonicznych w Polsce - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

Grzegorz Łyszkowicz - Znaleziska przedmiotów metalowych w środowisku mokrym od I do V okresu epoki brązu - promotor: dr Louis Daniel Nebelsick, prof. UKSW

Edyta Marszałek - Piece wapiennicze z okresu wpływów rzymskich na terenie mazowieckiego ośrodka hutnictwa starożytnego w Polsce - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

Marzena Mikosz - Popularyzacja archeologii w audycjach Polskiego Radia w drugiej połowie XX wieku - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

Rafał Ostrowski - Geraza (Dżerasz) w okresie wczesnoislamskim i wczesnobizantyjskim. Studium topograficzno-architektoniczne - promotor: dr Tadeusz Gołgowski


2008

Magdalena Antos - Pierwszy i Drugi Skarb Cypryjski na tle wczesnobizantyjskich srebrnych skarbów - promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Beata Babińska - Problemy rewitalizacji zespołu staromiejskiego w Sandomierzu - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW (kierunek: historia kultury)

Marta Ceglińska - Rezerwat Archeologiczny Rydno w dolinie rzeki Kamiennej w woj. świętokrzyskim - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

Alicja Dziewanowska - Chrześcijańskie zabytki Stobi w IV-VI wieku po Chr. - promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Iwona Dziugieł - Łaźnie rzymskie i ich rola w kulturze antycznej - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW (kierunek: historia kultury)

Aleksandra Gugulska-Wacławiak - Wielokulturowe dziedzictwo Góry Kalwarii i jego znaczenie dla rozwoju regionu - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW (kierunek: historia kultury)

Marta Jakobielska - Topografia Sardes w świetle badań amerykańskich - promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Monika Kalinowska - Komunalne obiekty dziedzictwa przemysłowego Warszawy XIX i XX wieku. Historia i problemy współczesnego wykorzystania - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW (kierunek: historia kultury)

Aleksandra Knapik - Motywy archeologiczne w twórczości Stanisława Łuczaka - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

Małgorzata Sak - Dzieje konserwacji zabytków Zamościa - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW (kierunek: historia kultury)

Artur Sierosławski - Topory wczesnośredniowieczne w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

Renata Teclaw - Wartości kulturowe i zabytkowe cmentarza na Bródnie w Warszawie - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW (kierunek: historia kultury)

Anna Wenka-Radzimirska - Problem ochrony i konserwacji architektury czasów najnowszych na przykładzie warszawskich osiedli mieszkaniowych z lat 1950-1956 - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW (kierunek: historia kultury)

Katarzyna Wojdyna - Rezerwaty archeologiczne w Polsce - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW


2007

Dominik Dybka - Mozaiki podłogowe willi rzymskich w Brytanii okresu Cesarstwa Rzymskiego - promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Tomasz Kordyasz - Armia bizantyjska w VI wieku n. e. na podstawie Strategikonu Maurycjusza - promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Joanna Kośnik -Witold Hensel i dzieje archeologii polskiej w XX wieku - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

Anna Lipiec - Możliwości wykorzystania zdalnie sterowanych modeli samolotów w archeologii lotniczej - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

Aleksandra Osińska - Formy i treści stałych wystaw archeologicznych w muzeach polskich - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

Lech Pytkowski - Znaleziska przedstawień władców w prowincjach mezyjskich Cesarstwa Rzymskiego - promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Maciej Raczkowski - Anemurion - historia, architektura, społeczeństwo - promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Marcin Sokoliński - Przęśliki ze starszych faz wczesnego średniowiecza na ziemiach polskich - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

Łukasz Szczepankowski - Przedstawianie dziedzictwa archeologicznego w podręcznikach szkolnych do historii dla dzieci w młodszym wieku szkolnym od początków XX w. do początków XXI w. - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

Elżbieta Wierzbicka - Problemy konserwatorskie barokowego drewnianego kościoła w Kurdwanowie, woj. mazowieckie - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW (kierunek: historia kultury)

Bartosz Zdziech - Grecki ogień - cudowna broń Cesarstwa Bizantyńskiego - promotor: dr Tadeusz Gołgowski


2006

Jakub Czerwiński - Pozostałości osady kultury przeworskiej i cmentarzyska kultury wielbarskiej z okresu rzymskiego w Deskurowie na Wschodnim Mazowszu - promotor: prof. dr hab. Teresa Dąbrowska

Ireneusz Dunaj - Budowle fortyfikacyjne w dolinie rzeki Huczwy w okresie od VIII do XVI wieku - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

Dominika Kuczyńska - Syria w okresie przejściowym - między panowaniem bizantyjskim a umajjadzkim - promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Sylwia Kunz - Zabudowa osady wczesnoceltyckiej w Altdorf, Lkr. Landshut w Dolnej Bawarii - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

Ghenadie Leon - Historiografia archeologii paleochrześcijańskiej w Rumunii po II wojnie światowej - promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Justyna Marczuk - Katakumba przy Via Latina w Rzymie - odkrycie, architektura oraz rozwój poglądów na temat jej dekoracji malarskiej - promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Agnieszka Joanna Paczuska - Stan wiedzy uczniów warszawskich liceów ogólnokształcących na temat ochrony zabytków - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW (kierunek: historia kultury)

Anna Staniszewska - Rewitalizacja miasta na przykładzie rewitalizacji dzielnicy Praga Północ w Warszawie - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW (kierunek: historia kultury)

Paweł Wróblewski - Krajobrazowe obiekty archeologiczne między Nidą a Nidzicą (południowe Ponidzie) - problemy ochrony i udostępnienia - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW


2005

Ewa Krupic – Archeologia polska w latach 1957 – 1975 w świetle analizy piśmiennictwa cytowanego w artykułach publikowanych na łamach „Archeologii Polski” - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW (kierunek: historia kultury)

Katarzyna Kułakowska - Niektóre archeologiczne wyznaczniki wieku i płci zmarłych (próba weryfikacji na podstawie nowych materiałów kultury przeworskiej - promotor: dr hab. Teresa Dąbrowska

Krzysztof Napiórkowski - Limes Arabicus – historia i topografia (II-IV w.) – promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Marcin Osiński – Problemy analizy i weryfikacji stanowisk archeologicznych rozpoznanych z powietrza, na przykładzie stanowisk z terenu woj. warmińsko–mazurskiego – promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

Anna Ostrowska - Obrządek pogrzebowy Celtów na terenie ziem polskich i jego wpływ na zwyczaje pogrzebowe ludności kultury przeworskiej - promotor: prof. dr hab. Teresa Dąbrowska

Monika Pałka – Krajobraz regionu „Starego Kraju” w Ziemi Lubuskiej: problemy zarządzania i możliwości wykorzystania turystycznego - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

Grażyna Rutkowska – Wykorzystanie wiedzy naukowej w uzasadnieniu polskich praw do Ziem Zachodnich w świetle artykułów prasy lokalnej i centralnej w latach 1948-1970 - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW (kierunek: historia kultury)

Piotr Żurek – Rodzaje systemów obrony biernej w Polsce pierwszych Piastów na terenach Śląska i Wielkopolski - promotor: prof. dr hab. Maria Miśkiewicz


2004

Agata Burek - Wczesnośredniowieczne okucia pochewek noży z metali nieżelaznych – promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

Roman Chojnowski - Produkcja wina w Palestynie w okresie rzymskim i bizantyjskim - promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Tomasz Dąbrowski - Koncepcja ochrony i zagospodarowania grodzisk wczesnośredniowiecznych na terenie Mińskiego i Węgrowsko-Siedleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

Paweł Gan - Wczesnośredniowieczne wagi składane z terenu Polski – promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

Michał Komuda - Wczesnośredniowieczne grodzisko w Grodziszczanach, jako przykład osadnictwa pogranicza polsko-rusko-jaćwieskiego nad górną Biebrzą - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

Anna Lipińska-Konarzewska - Ruchome zabytki ruskiej sztuki sakralnej w X-XIII wieku znalezione na terenie Polski w jej dzisiejszych granicach - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

Anna Skłodowska - Lampki terakotowe z okresu rzymskiego odkryte w Libanie (strefa nadbrzeżna) – promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Marcin Sobalski - Chrystianizacja świątyń Afrodyty w Afrodyzji i Apollina w Didymie w świetle badań archeologicznych – promotor: prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska

Michał Sobieraj - Osadnictwo w rejonie Gór Świętokrzyskich w okresie rzymskim ze szczególnym uwzględnieniem materiałów z cmentarzysk - promotor: prof. dr hab. Teresa Dąbrowska

Anna Walendzewicz - Równoczesna śmierć, czy przypadek złożenia do grobu kilku osobników? Pochówki niejednostkowe na szkieletowych cmentarzyskach wczesnośredniowiecznej i średniowiecznej Polski – promotor: prof. dr hab. Maria Miśkiewicz

Izabela Zawadzka - Święty Demetriusz patron miasta Thessaloniki: archeologia a źródła literackie – promotor dr Tadeusz Gołgowski


2003

Anna Cholewska-Zientek - Krzyż na mozaikach podłogowych w Palestynie - ikonografia, typologia i znaczenie – promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Karolina Maria Cichocka - Jerozolima od Heroda do Justyniana: ciągłość toposów – promotor: dr. Tadeusz Gołgowski

Artur Kaczor - Zabytki mitraickie z Muzeum Narodowego w Warszawie – promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Justyna Karamuz - Internet jako narzędzie archeologii - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

Grzegorz Kucharczyk - Wyroby skórzane z terenu Ciechanowa z obiektu nr 3 na ul. Pułtuskiej – promotor: prof. dr hab. Maria Miśkiewicz

Emanuela Kulicka - Dekoracja kościoła Al Adra w klasztorze Deir al Souriani w Wadi Natrun – promotor: prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska

Agnieszka Orzechowska - Chrystianizacja świątyni Portunusa przy placu Bocca della Verita w Rzymie – promotor: prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska

Izabela Siennicka - Sanktuarium podziemne Santa Maria in Stelle koło Werony – promotor: prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska

Katarzyna Skawińska - Techniki zdobnicze na podstawie pisanych źródeł antycznych i średniowiecznych – promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Anna Smutkiewicz - Przedstawienia zmarłych na rzymskich sarkofagach z Galii z IV i V wieku - promotor: prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska

Elżbieta Telakowska - Żelazne elementy wczesnośredniowiecznych radeł na terytorium Polski - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

Przemysław Żydok - Pochówki o charakterze antywampirycznym w kulturze przeworskiej i okresie wczesnego średniowiecza - promotor: prof. dr hab. Maria Miśkiewicz


2002

Katarzyna Gaworek - Obrządek pogrzebowy na Mazowszu i Podlasiu na cmentarzyskach z grobami bez obstawy kamiennej w wiekach XI-XIII – promotor: prof. dr hab. Maria Miśkiewicz

Dorota Janecka-Lipińska - Płyty reliefowe ze scenami biblijnymi z kościoła św. Marii Magdaleny w Saint Maximin - promotor: prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska

Robert Korościk - Zarys strategii i taktyki wojsk polskich w dobie Bolesława Chrobrego – promotor: prof. dr hab. Maria Miśkiewicz

Magdalena Kosiorek - Początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich w świetle zabytków archeologicznych: wczesnośredniowieczne zabytki ruchome – prof. dr hab. Maria Miśkiewicz

Wioletta Przydatek - Pochówki benedyktynów od XI do XIV wieku z trzech opactw: Tyńca, Mogilna i Lubinia - promotor: prof. dr hab. Maria Miśkiewicz

Konrad Ślusarski - Dziecko we wczesnośredniowiecznej Polsce w świetle zabytków archeologicznych – promotor: prof. dr hab. Maria Miśkiewicz


2001

Jan Bargielski - Scarbantia: pannońskie miasto węzłowe – promotor dr Elżbieta Makowiecka.

Marcin Kisielewicz - Trzy antyczne statery z Libanu (ze Chhim i Jiyeh) w świetle historii rozwoju wag przesuwnikowych w starożytności - promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Małgorzata Krasna-Korycińska - Wczesnośredniowieczne osady w Malanowie i w Janowie na tle osadnictwa w dolinie dolnej Bzury - promotor: prof. dr hab. Maria Miśkiewicz

Jolanta Kulińska - Problematyka wytwórczości szklarskiej we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich - promotor: dr hab. Maria Miśkiewicz

Monika Przytuła - Diecezja Madaba i jej kościoły - promotor: dr hab. Tadeusz Gołgowski

Jan Konrad Skrętkowicz - Z problematyki morskiej żeglugi starożytnych Rzymian – promotor: dr Elżbieta Makowiecka

Urszula Wicenciak - Wczesnokuszyckie ośrodki kultu Amona między III a IV kataraktą nilową – promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Agnieszka Zmarlak - Teatr w Bet Szean na tle innych teatrów rzymskich w Palestynie – promotor: prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska


2000

Bogusław Bobel - Architektura sakralna Małopolski w X i XI wieku – promotor: prof. dr hab. Maria Miśkiewicz

Krzysztof Henryk Dróżdż - Charakterystyczne obiekty architektoniczne Aquincum i ich analogie w innych wybranych miastach prowincji Pannonia – promotor: dr Elżbieta Makowiecka

Barbara Jabłońska - Geneza przedstawień postaci aniołów w sztuce wczesnochrześcijańskiej – promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Małgorzata Kozłowska -Wczesne chrześcijaństwo w Brytanii na podstawie znalezisk archeologicznych – promotor: dr Tadeusz Gołgowski


1999

Joanna Głuszek - Chrześcijańskie budowle sakralne miast Dekapolis w okresie późnego antyku – promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Anna Piórkowska - Archeologiczne świadectwa wymiany handlowej Pomorza Zachodniego ze Skandynawią w VIII-XII w. – promotor: prof. dr hab. Maria Miśkiewicz

Małgorzata Rozpęda - Geneza i typologia srebrnych kaptorg wczesnośredniowiecznych występujących na terenie Polski – promotor: prof. dr hab. Maria Miśkiewicz

Bogdan Wetoszka - Nazwy etniczne na tle wczesnośredniowiecznej sieci osadniczej na Mazowszu Północnym – promotor: prof. dr hab. Maria Miśkiewicz


1998

Jacek Biliński -Bazyliki wczesnochrześcijańskie diecezji trackiej – promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Anna Jechowska - Mozaiki synagogalne na terenie Palestyny w okresie II-VI w. po Chr. – promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Piotr Hubert Mrugała - Założenia architektoniczne rzymskich ośrodków legionowych limesu germańskiego - na przykładzie Moguncji i Kolonii – promotor: dr Elżbieta Makowiecka

Piotr Jan Szpak - Próba analizy typologicznej i ikonograficznej sarkofagów ołowianych z warsztatów palestyńskich i warsztatu tyryjskiego – promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Agnieszka Szyderska - Qumran: rozwój teorii naukowych dotyczących historii, archeologii i pism – promotor: dr Tadeusz Gołgowski


1997

Jacek Biliński -Bazyliki wczesnochrześcijańskie diecezji trackiej – promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Agata Celej-Brożyńska - Przedmioty kultowe w pochówkach szkieletowych na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza – promotor: prof. dr hab. Maria Miśkiewicz

Jarosław Święcicki - Topografia Limesu Pontyjskiego – promotor: dr Tadeusz Gołgowski


1996

Magdalena Kamila Błaszczak - Teatry i amfiteatry Galii Lugdunensis w świetle badań archeologicznych – promotor: dr Jan Stanisław Partyka

Ilona Borkowska - Relief z kości słoniowej ze skarbca katedry w Trewirze. Nova et vetera – promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Zbigniew Bogdan Żerański
- Polskie rotundy wczesnośredniowieczne w świetle najnowszych badań – promotor: dr Tadeusz Gołgowski


1995

Arkadiusz Leszek Czyżewski - Bazyliki wczesnochrześcijańskie na terenie Trypolitanii i Libii Superior – promotor: dr Tadeusz Gołgowski


1994

Robert Grzegorzewski - Problemy dedykacji świątyń meroickich – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Grzegorz Karolewski - Adaptacje budowli chrześcijańskich i żydowskich przez islam w Palestynie do XII w. – promotor: dr Barbara Ruszczyc

mgr Agnieszka Rojczyk -Wczesnochrześcijańskie kościoły Cypru – promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Paweł Pawelczyk - Samaria w okresie izraelskim – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Jacek Szewczak - Beth Shean - Scythopolis w okresie hellenistycznym – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Sławomir Tobiasz - Architektura obronna zakonów rycerskich w Palestynie i Syrii (zamki) – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Wojciech Trzaskalski - Architektura Gerazy z okresu rzymskiego: układ urbanistyczny – promotor: dr Barbara Ruszczyc


1993

Artur Chyb - Bazylika i martyrium w Niculitel (Tulcea) a problematyka wczesnego chrześcijaństwa w Scytii Mniejszej – promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Dariusz Kędziora -Wczesnochrześcijańskie kościoły Mauretanii – promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Dorota Krzyżewska - Metalowe zoomorficzne lampy koptyjskie – promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Piotr Mieliwodzki - Terra sigillata z wykopalisk polskich w Tell Atrib: okres hellenistyczny i wczesnorzymski – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Sławomir Peters - Ryt chrzcielny i baptysteria na terenie Palestyny w okresie od IV do VII wieku – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Marta Sieciechowicz - Rodzime warsztaty szklarskie na terenie Palestyny od I w. przed Chr. do IV w. po Chr. – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Ewa Wasążnik-Łoszewska - Freski o tematyce świeckiej w wieżach Soboru św. Sofii w Kijowie: ich tematyka, funkcja i znaczenie – promotor: dr Tadeusz Gołgowski


1992

Agnieszka Bogusz - Mauzolea i hypogea Jerozolimy – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Anna Krzemińska - Budowle Jerycha okresu hasmonejsko-herodiańskiego – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Andrzej Skwarski - Architektura sakralna miast Negewu w okresie bizantyńskim – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Beata Strzałkowska - Domy mieszkalne z Faras okresu chrześcijańskiego – promotor: dr Barbara Ruszczyc


1991

Waldemar Jakubowski - Architektura monastyczna na terenie Irlandii od początków do około XI wieku – promotor: dr Jan Stanisław Partyka

Janusz Kamiński - Góra Nebo-Siyagha okresu bizantyjskiego w kontekście świadectw historycznych i archeologicznych – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Piotr Olejarz - Kościół Narodzenia w Betlejem (do XII wieku włącznie) – promotor: dr Barbara Ruszczyc


1990

Tomasz Hochtaubel - Synagoga w Bet Alfa w kontekście wpływów historycznych i kulturowych – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Tomasz Waliszewski - Centrum pielgrzymkowe w Abu Mina (Egipt) na tle innych ośrodków pielgrzymkowych chrześcijańskiego Wschodu – promotor: dr Tadeusz Gołgowski


1989

Przemysław Nowogórski - Monastery wczesnochrześcijańskie w Judei na przykładzie bizantyjskich laur i cenobiów w okresie od IV do VIII wieku – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Krzysztof Przygoda - Późnoantyczne grzebienie z terenu Egiptu: próba analizy typologicznej i ikonograficznej – promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Katarzyna Zdanowicz - Nazaret: Bazylika Zwiastowania (w okresie rzymsko–bizantyńskim) – promotor: dr Barbara Ruszczyc


1988

Artur Figura - Topografia Jerozolimy w czasach monarchii (ok. 1000-586 r. przed Chr.): studium archeologiczne – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Daniel Ireneusz Gazda - Wczesnochrześcijańskie Kościoły Epiru Nowego i Epiru Starego - architektura, typologia, wyposażenie wnętrz – promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Sławomir Kreller - Próba rekonstrukcji pierwszego muru obronnego Jerozolimy z okresu średniego brązu – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Wawrzyniec Orliński - Herodium w świetle źródeł archeologicznych i pisanych – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Dariusz Wyczółkowski - Topografia miejsc kultu chrześcijańskiego w Polsce we wczesnym średniowieczu: Kraków - Gniezno - Poznań - Wrocław – Kołobrzeg – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Mariusz Wyczółkowski - „Państwo” Wiślan w świetle nowszych badań archeologicznych – promotor: dr Barbara Ruszczyc


1987

Gerard Adler - Cmentarze Jerozolimy z okresu grecko-rzymskiego: cmentarz „Dominus flevit” na Górze Oliwnej i cmentarz w Dolinie Cedronu – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Jerzy Dąbrowski -Brązowe kadzielnice koptyjskie IV-XI w: Charakterystyka i próba typologii – promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Tomasz Górecki - Przedstawienia „Świętych w zbroi” w malarstwie z Faras – promotor: dr Stefan Jakobielski

Beata Gutowska - Odkrycia archeologiczne w Qumran i Ain Feszcha – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Piotr Jeute - Klasztory i monastycyzm w Nubii w świetle danych historycznych i archeologicznych – promotor: dr Stefan Jakobielski

Grzegorz Michajłow - Ubiory postaci biblijnych na podstawie przedstawień katakumbowych Rzymu II i IV w. – promotor: prof. dr hab. Barbara Filarska

Zenon Sobieraj - Chrześcijańskie Aksum a jego relacje ze światem śródziemnomorskim: narodziny Kościoła etiopskiego w świetle tradycji o „Dziewięciu Świętych” i źródeł archeologicznych - promotor: dr Stefan Jakobielski

Aleksandra Treutz-Kuszyńska - Metaloplastyka okresu Grupy - X w Nubii – promotor: dr Stefan Jakobielski


1986

Ewa Antoniewicz - Architektura Aksum a Lalibela i Tigraj: wpływy detali architekury aksumskiej na dekorację kutych w skale kościołów Lalibeli i prowincji Tigraj – promotor: dr Stefan Jakobielski

Wojciech Bartoszek - Chrześcijańskie motywy dekoracyjne na blokach kamiennych z Faras: motywy zoomorficzne – promotor: dr Stefan Jakobielski

Joanna Galas - Symbole dekoracji w żydowskiej sztuce sepulkralnej – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Lidia Karecka - Przedstawienia i symbolika Arki Przymierza w kulturze żydowskiej i u pierwszych chrześcijan: charakterystyka i przedstawienia do X w. po Chr. – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Krzysztof Konieczny - Architektura kościołów miejskich Rzymu za pontyfikatu Celestyna I (422 – 432), Sykstusa III (432 – 440), Symplicjusza I (468 – 483) – promotor: prof. dr hab. Barbara Filarska

Grzegorz Kubaszewski - Królewska dynastia nubijska w IX i X wieku (na podstawie źródeł archeologicznych i przekazów) – promotor: dr Stefan Jakobielski

Zbigniew Mroziński - Przedstawienie świętego Epifaniusza z Faras na tle innych przedstawień tego świętego – promotor: dr Stefan Jakobielski

Irena Nagórska - Kafarnaum w czasie od I do IV wieku po Chrystusie(na podstawie przekazów literackich i źródeł archeologicznych) – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Teresa Sienkiewicz - Polityka religijna cesarstwa rzymskiego na terenie Palestyny po obu wojnach żydowskich na podstawie przedstawień na monetach – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Jacek Szwedowski - Relikwiarze wczesnochrześcijańskie zachodu, styl i ikonografia – promotor: prof. dr hab. Barbara Filarska

Piotr Warsiński -Układy kompozycyjne i programy ikonograficzne dekoracji absyd wczesnochrześcijańskich budowli sakralnych z terenu Rzymu (IV - V w.) – promotor: prof. dr hab. Barbara Filarska

Paweł Wyrzykowski - Przedstawienia krzyży w dekoracji architektonicznej w Faras – promotor: dr Stefan Jakobielski

Mariusz Wyszkowski - Recepcja chrześcijaństwa na Mazowszu we wczesnym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych – promotor: prof. dr hab. Barbara Filarska


1985

Krystyna Dudkiewicz - Autentyczność Grobu Świętego w świetle źródeł – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Wanda Jankowska - Przedstawienia świętego Jana Złotoustego w nubijskim malarstwie ściennym – promotor: dr Stefan Jakobielski

Paweł Kozielski - Architektura obronna okresu chrześcijańskiego na terytorium Nubii: zagadnienie ufortyfikowanych miast wczesnochrześcijańskich w Nubii Północnej - promotor: dr Stefan Jakobielski

Andrzej Maciejewski - Zespół łaziebny z Tell Atrib - Kom Sidi Youssuf na tle łaźni afrykańskich – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Waldemar Markiewicz - Stosunek prokuratorów rzymskich w Palestynie do tradycji i symboliki żydowskiej w świetle przedstawień monetarnych - promotor: dr Barbara Ruszczyc

Anna Południkiewicz - Ceramika koptyjska malowana z Komu Sidi Youssef w Tell Atrib - promotor dr Barbara Ruszczyc

Grażyna Sommer - Miejsce procesu Chrystusa przed Piłatem: aktualny stan badań w świetle źródeł – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Joanna Katarzyna Szczepkowska - Topografia archeologiczna Góry Oliwnej pod Jerozolimą od II wieku przed nar. Chrystusa do czasów bizantyńskich - promotor dr Barbara Ruszczyc


1984

Sławomir Boczkowski - Wizerunki monetarne i ich związek z kulturami religijnymi w Cezarei Nadmorskiej – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Lech Burakowski - System wodny Jerozolimy w I połowie I wieku po Chrystusie w świetle źródeł pisanych i archeologicznych – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Jacek Chud - Świątynia jerozolimska Heroda Wielkiego oraz twierdza Antonia, lata 68-70 po Chr. w świetle badań archeologicznych i źródeł literackich – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Izabella Dębińska - Topografia północno-zachodniego wzgórza Jerozolimy w pierwszych wiekach chrześcijaństwa – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Elżbieta Feldfeber - Mozaiki podłogowe i kościelne z terenu Palestyny pierwszych wieków chrześcijaństwa – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Zbigniew Pisański - Całun Turyński w świetle badań archeologicznych: promotor: dr Barbara Ruszczyc


1983

Hanna Katarzyna Dmowska -Fragmenty zabytków brązowych z Tell Atrib (Kom Sidi Youssuf) – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Małgorzata Kadłubańska - Dogmatyczne podstawy wczesnochrześcijańskiej ikony Chrystusa: analiza prac badawczych reprezentujących doktrynę Kościoła Zachodniego i Wschodniego – promotor: doc. dr hab. Tadeusz Dobrzeniecki

Andrzej Klepko - Ceramika stemplowana z polskich wykopalisk z Tell Atrib: kampania wykopaliskowa 1969 i 1979 r. - promotor: dr Barbara Ruszczyc

Teresa Wojciechowska-Witkowska - Lampki chrześcijańskie z Faras – promotor: dr Stefan Jakobielski


1982

Teresa Bączewska - Cezarea Nadmorska okresu rzymskiego – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Liliana Biernacka - Nekropolia w Beth Shearim z okresu grecko-rzymskiego: architektura i wyposażenie grobów - promotor dr Barbara Ruszczyc

Elżbieta Chrzanowska - Ornamentyka fasady synagog palestyńskich – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Lidia Domaszewicz
- Inskrypcje staronubijskie z Faras – promotor: dr Stefan Jakobielski

Joanna Kościelniak - Symbolika przedstawień na monetach Hasmoneuszy i Herodiadów – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Marzena Kubacz - Rzymskie świątynie z terenu Syrii i Palestyny w okresie od 2 połowy I wieku n.e. – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Kazimierz Kubacz - Koptyjska ceramika niedekorowana z Teil Atrib: kampania wykopaliskowa 1969 i 1979 r. - promotor: dr Barbara Ruszczyc

Krzysztof Pluskota - Chrześcijaństwo na wyspie File: (w świetle dokumentów pisanych i danych archeologicznych) - promotor: dr Stefan Jakobielski

Roman Szczepaniak - Domy dla pielgrzymów, szkoły talmudyczne oraz łaźnie i baseny rytualne jako budowle towarzyszące synagogom w okresie od II do VII wieku po Chrystusie na terenie Palestyny – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Katarzyna Urbaniak - Święty Onufry: ikonografia nubijskiego przedstawienia z Katedry w Faras – promotor: dr Stefan Jakobielski

Andrzej Ring - Grecka inskrypcja z Faras (nr inw. D-80.a): stan badań i próba interpretacji – promotor: dr Stefan Jakobielski

Maria Zielińska - Symbolika przedstawień na monetach z okresu powstań żydowskich – promotor: dr Barbara Ruszczyc


1981

Krzysztof Babraj - Gammadia w apsydzie katedry w Faras: Ich zasięg terytorialny w środowisku wczesnochrześcijańskim i ich znaczenie symboliczne – promotor: doc. dr hab. Tadeusz Dobrzeniecki

Wirginia Eska - Pałace Heroda Wielkiego na terenie Syro-Palestyny (Judea, Samaria, Perea) – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Jolanta Mazur - Analiza porównawcza dwóch nekropolii z terenu Palestyny-hellenistycznej w Marisie izraelskiej zwanej Dominius Flevit na Górze Oliwnej – promotor: dr Barbara Ruszczyc


1980

Krzysztof Adam Korczak-Komorowski - Fragmenty naczyń szklanych z Dongoli – promotor: dr Stefan Jakobielski

Monika Mościcka - Scena „Chrystus umywający stopy Apostołów” - jej źródła i tradycja przedstawieniowa od okresu wczesnego chrześcijaństwa do końca XIV w. – promotor: doc. dr hab. Tadeusz Dobrzeniecki


1979

Zofia Depczyńska - System obronny Heroda Wielkiego na granicy wschodniej: twierdze krainy Judei, Perei, Idumei – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Andrzej Dziarnowski - Castra rzymskie na terenie Palestyny – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Ewa Izdebska - Chrystus Serafin na krzyżu - studium inkonograficzne – promotor: doc. dr hab. Tadeusz Dobrzeniecki

Grażyna Juśkiewicz-Kłobukowska - Treści ideowe sceny Traditio Legis w sztuce wczesnochrześcijańskiej w świetle badań przeprowadzonych w latach 1959-1969 – promotor: doc. dr hab. Tadeusz Dobrzeniecki

Kazimierz Mikułowski - Ceramika chrześcijańska z Faras – promotor: dr Stefan Jakobielski

Jan Stanisław Partyka - Bizantyński dyptyk z kości słoniowej z cyklem świątecznym ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie - promotor: doc. dr hab. Tadeusz Dobrzeniecki

Katarzyna Pawlicka - Klasyfikacja grobów monumentalnych na terenie Palestyny w okresie hellenistyczno-rzymskim – promotor: dr Barbara Ruszczyc

Bożena Wiśniewska -Wybrane zagadnienia z ikonografii krzyża w okresie wczesnochrześcijańskim i średniowiecznym: crux ansata w sztuce koptyjskiej - promotor: doc. dr hab. Tadeusz Dobrzeniecki

Małgorzata Zgutczyńska-Drąg - Typologia synagog palestyńskich w okresie od II do VII w. – promotor: dr Barbara Ruszczyc


1978

Zofia Keller-Pigłowska - Próba interpretacji ikonograficznej malowidła ściennego „Chrystus w majestacie” z katedry w Faras – promotor: doc. dr hab. Tadeusz Dobrzeniecki

Janusz Marek Krawiecki - Ks. Józef Bilczewski - badacz wczesnochrześcijańskiej ikonografii Eucharystii – promotor: doc. dr hab. Tadeusz Dobrzeniecki

Tadeusz Pawlicki - Wczesnochrześcijańskie „Loca Sancta” w relacjach polskich pielgrzymów do Ziemi Świętej: przewodnik po Ziemi Świętej bernardyna Anzelma – promotor: doc. dr hab. Tadeusz Dobrzeniecki

Bożenna Sapińska-Grosch - Malowidło ścienne przestawiające Marię z Dzieciątkiem z katedry w Faras - interpretacja ikonograficzna – promotor: doc. dr hab. Tadeusz Dobrzeniecki


1977

Zbigniew Ratyński -Krzyże ręczne i pektoralne z Faras - promotor: dr Stefan Jakobielski

Marek A. Steinborn - Przedstawienia świętych jeźdźców w Nubii - archeologiczne realia malowideł - uprzęże - promotor: dr Stefan Jakobielski


1976

Ewa Ostern - Wieczernik w świetle źródeł i archeologii - promotor: dr Barbara Ruszczyc

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach