Prace licencjackie

Joanna Wawrzeniuk on czw., 02/04/2015 - 23:29

PRACE LICENCJACKIE

2015

Jolanta Adamek - Archeologia a zbrodnie ukraińsko-niemieckie na przykładzie miejsc i obozów zagłady: Gaj, Ostrówki, Wola Ostrowiecka - problemy badawcze i próby ich rozwiązywania promotor dr J. Wawrzeniuk

Dominik Ciastkowski – Geomorfologia grodzisk wczesnośredniowiecznych dorzecza Nysy Kłodzkiej, Słupii i Parsęty w świetle danych ALS – promotor prof. dr hab. Z. Kobyliński

Michalina Czyżnikowska - Stanowiska archeologiczne powiatu iławskiego w świetle analizy numerycznego modelu terenu – promotor dr F. Welc

Magdalena Dołęgowska - Neolityczne wioski na Bliskim Wschodzie – promotor prof. dr hab. S. K. Kozłowski

Dawid Gładki - Zamki konwentualne Zakonu Krzyżackiego i zamki kapitulne diecezji warmińskiej – analiza porównawcza - promotor dr Jacek Wysocki

Paweł Gładuń - Ikonografia świętych jeźdźców w malarstwie bizantyńskim – promotor dr M. Żurek

Tomasz Gościcki – Wytwórczość garncarska kultury ceramiki wstęgowej rytej w Małopolsce, promotor dr Janusz Budziszewski

Agnieszka Jakubowska - Specyfika pochówków kobiecych na wybranych cmentarzyskach wczesnośredniowiecznych na Wysoczyźnie Drohiczyńskiej – promotor dr J. Wawrzeniuk

Paulina Jakubowska - Dziedzictwo niematerialne a archeologia - próba rekonstrukcji słowiańskiego obrządku ciałopalnego – promotor dr J. Wawrzeniuk

Aleksandra Jambroży Topografia starożytnej Aleksandrii, promotor dr Magdalena Żurek

Michalina Kardynał - Topografia Palmyry – promotor dr M. Żurek

Karolina Łuniewska - Sceny starotestamentowe na sarkofagach wczesnochrześcijańskich z terenów Italii – promotor dr M. Żurek

Adriana Leojda - Osadnictwo mykeńskie na Płw. Apenińskim - promotor dr K. Zeman-Wiśniewska

Krzysztof Mikołajczyk Dyscyplina w armii rzymskiej: teoria i praktyka, promotor dr Radosław Gawroński

Aleksandra Pliszka - Celtic female princely graves in Europe promotor prof. L. D. Nebelsick

Paulina Potocka - Osadnictwo wzdłuż zachodniego wybrzeża Zatoki Perskiej w epoce neolitu - promotor dr Magdalena Żurek

Katarzyna Radziszewska - Analiza topografii pradziejowego pola górniczego „Borownia” – promotor dr J. Budziszewski

Jacek Tracz – Miasta portowe epoki brązu na Cyprze - promotor dr K. Zeman-Wiśniewska

Angelika Natalia Święcka - Twierdza Dawida w Jerozolimie. Fakty i interpretacje – promotor dr M. Bieniada

Hubert Szulakowski - Medycyna w armii rzymskiej - promotor dr Magdalena Żurek

Agnieszka Wojtkowska - Obrządek pogrzebowy grupy masłomęckiej w kulturze wielbarskiej  w okresie wpływów rzymskich na tle wcześniejszych tradycji - promotor dr R. Gawroński

Jan Żarnowski - Starożytne rolnictwo irygacyjne Doliny Nilu –promotor dr F. Welc

2014

Paweł Bieniek - Grodziska dorzecza Dzierzgoni w świetle obrazowania lotniczym skanerem laserowym - promotor dr Janusz Budziszewski

Marta Chojnowska - Ampułki i eulogie z Ziemii Świętej z IV-VII wieku znalezione w basenie Morza Śródziemnego - promotor dr Magdalena Żurek

Patryk Czajkowski - Starożytne kopce w gminie Izbica nad Wieprzem w świetle dostępnego w domenie publicznej obrazowania lotniczym skanerem laserowym - promotor dr Janusz Budziszewski

Szymon Domagała - Odtwórstwo historyczne jako sposób popularyzowania nauk historycznych - promotor dr Janusz Budziszewski

Bolesław Gałkowski - Łaźnie legionowe w Novae - promotor dr Magdalena Żurek

Monika Gałwa - Metodyka archeologicznych badań podwodnych na przykładzie portu w Zaton koło Zadaru w Chorwacji - promotor dr Magdalena Żurek

Paweł Gładuń - Ikonografia Świętych Jeźdźców w Kościele Wschodnim - promotor dr Magdalena Żurek

Aleksandra Jambroży -Topografia późnoantycznej Aleksandrii - promotor dr Magdalena Żurek

Karolina Jaworska - Problematyka genezy synagogi i kanon synagogalny do IV w n.e. - promotor dr Magdalena Żurek

Agnieszka Jusiak - Kurhany w lesie „Namule” (Białka, pow. krasnostawski) w świetle obrazowań lotniczym skanerem laserowym - promotor dr Janusz Budziszewski

Paulina Kaługa - Mit spartańskiego wychowania na podstawie świadectw archeologicznych - promotor dr Magdalena Żurek

Michalina Kardynał - Topografia starożytnej Palmyry w III wieku naszej ery -promotor dr Magdalena Żurek

Paweł Krzyżewski - Rola starożytnych portów nad Morzem Czerwonym w handlu morskim cesarstwa rzymskiego z Indiami. Przekazy antycznych autorów a wyniki badań archeologicznych-analiza - promotor dr Magdalena Żurek

Maria Łącka - Popularyzacja archeologii wśród dzieci i młodzieży - promotor dr Magdalena Żurek

Maciej Maciągowski - Piraci w starożytności w basenie Morza Śródziemnego - promotor dr Magdalena Żurek

Klaudia Moćko - Pozostałości mielerzy na obszarze rezerwatu archeologicznego „Krzemionki” w świetle obrazowań lotniczym skanerem laserowym - promotor dr Janusz Budziszewski

Radosław Pawluk - Scytyjski obrządek pogrzebowy na obszarze Ałtaju - promotor dr Janusz Budziszewski

Paulina Potocka - Osadnictwo wzdłuż zachodniego wybrzeża Zatoki Perskiej w epoce neolitu - promotor dr Magdalena Żurek

Łukasz Sip - Niektóre aspekty przebiegu bitwy średniowiecznej na podstawie znalezisk z grobów masowych w Vispy na Gotlandii - promotor dr Janusz Budziszewski

Piotr Szkiłądź - Fortyfikacje starożytnego Rzymu: Mur Aureliana - promotor dr M. Żurek

Monika Tom - Irlandzkie wysokie krzyże we wczesnym średniowieczu - promotor dr Magdalena Żurek

Katarzyna Tomczuk - Chrześcijaństwo a państwo rzymskie. Krytyka chrześcijaństwa w trzech pierwszych wiekach naszej ery - promotor dr Magdalena Żurek

Elżbieta Wycech - Ceramika kultury ceramiki wstęgowej kłutej ze stanowiska Bodzów 24, woj. lubuskie - promotor dr Janusz Budziszewski

Agata Zabramska - Ceramika z obiektu 136 na stan. 24 w Bodzowie, woj. lubuskie - promotor dr Janusz Budziszewski


2013

Dominik Ciastkowski - Osadnictwo pradziejowe i średniowieczne na terenie gmin Susz i Kisielice w województwie warmińsko-mazurskim - promotor prof. zw. dr hab. Zbigniew Kobyliński

Karolina Czyżniak - Ceramika kultury ceramiki wstęgowej rytej ze stan. 24 w Bodzowie, woj. lubuskie - promotor dr Janusz Budziszewski

Dariusz Fedorowicz - Osadnictwo pradziejowe i średniowieczne na terenie gmin Zalewo i Miłomłyn w województwie warmińsko-mazurskim - promotor prof. zw. dr hab. Zbigniew Kobyliński

Radosław Grochocki - Krzemieniarstwo kultury łużyckiej na stanowisku 24 w Bodzowie, woj. lubuskie - promotor dr Janusz Budziszewski

Maciej Grzelczyk - Paleolityczne wizerunki kobiet z Europy Środkowej - promotor dr Janusz Budziszewski

Wioleta Kobylińska - Panteon rzymski i jego naśladownictwa od starożytności po współczesność - promotor dr Tadeusz Gołgowski

Igor Kobyliński - Osadnictwo pradziejowe i średniowieczne na terenie gmin Grodziczno, Lubawa i Nowe Miasto Lubawskie w województwie warmińsko-mazurskim - promotor prof. zw. dr hab. Zbigniew Kobyliński

Izabela Krawczyk - Zmienność koncepcji konserwatorskich zamku w Przezmarku - promotor prof. zw. dr hab. Zbigniew Kobyliński

Michał Leloch - Materiały krzemienne kultury ceramiki wstęgowej kłutej ze stanowiska 24 w Bodzowie, woj. lubuskie - promotor dr Janusz Budziszewski

Aneta Łabądź - Finansowanie badań archeologicznych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 1991-2011 w ramach konkursów na projekty badawcze - promotor prof. zw. dr hab. Zbigniew Kobyliński

Karolina Łuniewska - Jak ucztowali starożytni Rzymianie? - promotor dr Tadeusz Gołgowski

Cezary Nalazek - Zastosowanie metody GPR w archeologii - promotor prof. zw. dr hab. Zbigniew Kobyliński

Kamil Rabiega - Odkrycia pochówków w łodziach i statkach w Europie Północnej w latach 1970-2012 - promotor prof. zw. dr hab. Zbigniew Kobyliński

Paulina Potocka - Celtycka ceramika grafitowa ze stanowiska Altdorf w Bawarii z badań w roku 1995 - promotor prof. zw. dr hab. Zbigniew Kobyliński

Paweł Rybiński - Osadnictwo pradziejowe i średniowiczne na terenie gminy Iława w województwie warmińsko-mazurskim - promotor prof. zw. dr hab. Zbigniew Kobyliński

Michał Szubski - Materiały krzemienne kultury ceramiki wstęgowej rytej ze stanowiska 24 w Bodzowie, województwo lubuskie - promotor dr Janusz Budziszewski

Katarzyna Szymańska - Metody badań pochówków ludzkich z okresu grecko-rzymskiego na stanowiskach archeologicznych w Egipcie - promotor dr Tadeusz Gołgowski

Katarzyna Zdeb - Pochówki łuczników z końca epoki kamienia na terenie ziem polskich - promotor dr Janusz Budziszewski

Marta Żuber - Starożytne pola orne jako stanowiska archeologiczne - promotor dr Janusz Budziszewski


2012

Tomasz Arczyński - Produkcja szkła użytkowego w okresie rzymskim na podstawie wybranych przykładów – promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Piotr Białas - Historia i rewitalizacja XIX- wiecznej Twierdzy Warszawa na przykładzie fortu nr V „Włochy” – promotor: dr Janusz Budziszewski

Mateusz Detyniecki - Osadnictwo celtyckie w Małopolsce – promotor: dr Janusz Budziszewski

Michał Jakubczak - Pole górnicze „Skałecznica Duża” i jego miejsce w pradziejowej eksploatacji krzemieni pasiastych – promotor: dr Janusz Budziszewski

Karolina Kędzierska - Ornament sznurowy na ceramice kultury złockiej – promotor: dr Janusz Budziszewski

Katarzyna Radziszewska - Pradziejowe górnictwo krzemieni we współczesnej topografii – promotor: dr Janusz Budziszewski

Katarzyna Rudnicka - Szlak bursztynowy na terenie obecnych ziem polskich – promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Daniel Skoczylas - Analiza porównawcza materiałów ceramicznych z wybranych obiektów wczesnośredniowiecznych na stanowisku Żmigród w Opatowie – promotor: dr Janusz Budziszewski

Joanna Szutkowska - Fotografia w dokumentacji archeologicznej – promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Barnaba Szustak - Typologia i topografia mieczy w grobach wczesnośredniowiecznym na terenie Polski (X - XII wiek) – promotor: dr Janusz Budziszewski


2011

Małgorzata Glinka - Grobowiec KV55 w Dolinie Królów. Dotychczasowy stan badań i perspektywy - promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Piotr Kałużyński - Circus Maximus jako wzór Cyrków Rzymskich w obrębie basenu Morza Śródziemnego w obrębie Cesarstwa Rzymskiego - promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Radosław Kamiński - Wczesnośredniowieczna studnia z osady przygrodowej w Radomiu, stan. 2 Radom-Piotrówka, pow. Radom, woj. mazowieckie - promotor: dr Rafał Zapłata

Agata Kostrzewa - Analiza wybranych grobów z badań archeologicznych na cmentarzysku w Radomiu, stan.1 Radom-Piotrówka, pow. Radom, woj. mazowieckie - promotor: dr Rafał Zapłata

Aleksandra Kurek - Rogowe kliny z grobów kultury ceramiki sznurowej w Żernikach Górnych, woj. świętokrzyskie w świetle badań traseologicznych - promotor: dr Janusz Budziszewski

Malwina Lange - Wczesnośredniowieczne bierki, krążki do gier tabula, astragale i kości sześcienne z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - promotor: dr Rafał Zapłata

Aleksandra Orłowska - Kult Wielkiego Sfinksa w Giza w okresie Nowego Państwa - promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Joanna Pomianowska - Historia parafii Serock w średniowieczu - promotor: prof. UKSW dr hab. Małgorzata Wilska

Jacek Radkowski - Akwedukty miasta Rzymu i ich konstrukcja w oparciu o wybrane przykłady - promotor: dr Tadeusz Gołgowski
 

2010

Jarosław Chrapek - Problemy ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego w Polsce - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

Emil Jęczmienowski - Rzymskie obozy legionowe ze szczególnym uwzględnieniem polskich wykopalisk prowadzonych na terenie obozu Legionu I Italskiego w Novae - promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Agnieszka Kijak - Kobiety z warstw średniej i wyższej w starożytnym Egipcie ze szczególnym uwzględnieniem okresu Nowego Państwa - promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Bartłomiej Klęczar - Transatlantycka Stacja radio-nadawcza. Historia, stan obecny, zagadnienia konserwatorskie - promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

Monika Kuran - Kobiety, dzieci, mężczyźni. Porównanie niewolnictwa w antycznej Grecji i Rzymie - promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Szymon Lebioda - Pochówki ciałopalne na wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach birytualnych na terenie ziem Polski - promotor: dr hab. Marek Dulinicz, prof. UKSW oraz dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

Magdalena Rutyna - Życie teatralne w starożytnym Rzymie - promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Maciej Sobieszczański - Gladiatorzy w okresie późnej republiki i wczesnego cesarstwa - promotor: dr Tadeusz Gołgowski

Piotr Wiejak - Służba w legionach rzymskich w okresie wczesnego cesarstwa I-II w. ne. - promotor: dr Tadeusz Gołgowski2008

Dominika Radziejewska-Zachuta - Sponsoring jako metoda pozyskiwania funduszy dla ratowania polskich zabytków - promotor dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW (kierunek: historia kultury)2007

Beata Babińska - Ruiny zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Historia i problemy konserwatorskie - promotor dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW (kierunek: historia kultury)

Ewa Kluś - Problem odtworzenia autentycznego wyposażenia obiektu zabytkowego na przykładzie XVIII-wiecznego kościoła w Woźnikach w Wielkoplsce - promotor dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW (kierunek: historia kultury)

Joanna Romanowska - Zabytki sakralne jako świadectwo wielokulturowości dziedzictwa historycznego w dorzeczu Jeziorki na południowym Mazowszu - promotor dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW (kierunek: historia kultury)

Monika Stefko - Wpływ koegzystencji polsko-żydowskiej na obraz współczesnych Ryk - promotor dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW (kierunek: historia kultury)
 

2006

Aleksandra Gugulska-Wacławiak - Park romantyczny w Morysinie - historia, stan obecny i perspektywy rekonstrukcji - promotor dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW (kierunek: historia kultury)

Kinga Marciniak - Szkutnictwo skandynawskie w okresie wikińskim - promotor dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW (kierunek: historia kultury)

Małgorzata Sak - Funkcje turystyczne i kulturowe zabytków uznanych za obiekty dziedzictwa światowego na przykładzie Zamościa - promotor dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW (kierunek: historia kultury)


2005

Szymon Osowski – Grody Mazowsza na przełomie X – XI wieku - promotor dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW (kierunek: historia kultury)

Anna Wenka–Radzimirska – Inicjatywy na rzecz zachowania kultury kaszubskiej w XX w. – promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW (kierunek: historia kultury)2004

Iwona Dziugiel – Dbanie o urodę kobiet w starożytności i średniowieczu – promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW (kierunek: historia kultury)2003

Lucyna Bieniek-Fidos - Wkład Celtów wyspiarskich w historię i współczesność europejskiej kultury – promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW (kierunek: historia kultury)

Ewa Krupic - Rola prasy lokalnej w budzeniu świadomości potrzeby ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego na przykładzie tygodnika „Mazowieckie To i Owo”- promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW (kierunek: historia kultury)

Agnieszka Joanna Paczuska - Funkcjonowanie zabytku w społeczeństwie na przykładzie grodziska na Bródnie Starym – promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW (kierunek: historia kultury)

Grażyna Rutkowska - Czy archeologia służyła ideologii PRL?: próba odpowiedzi w oparciu o artykuły „Trybuny Ludu” w latach 1948-1970 – promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW (kierunek: historia kultury)

Agnieszka Sienkiewicz - Przedstawienia jeleni w sztuce scytyjskiej i możliwości wykorzystania ich jako inspiracji we współczesnym wzornictwie – promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW (kierunek: historia kultury)

Magdalena Szczepanik - Archeologia w mediach w kontekście popularyzacji nauki: na podstawie analizy programów popularnonaukowych w telewizji publicznej i komercyjnej – promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW (kierunek: historia kultury)2002

Anna Rzewnicka - Osadnictwo pradziejowe w dorzeczu rzeki Orz – promotor: dr hab. Zbigniew Kobyliński (kierunek: historia kultury)

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach