PUBLIKACJE

leszek on pon., 23/02/2015 - 09:55

Publikacja w serii ARCHAEOLOGICA HEREDITAS 10 - 2018
"Preventive conservation of the human environment 6. Architecture as an element of the landscape"
Red. Weronika Kobylińska-Bunsch, Zbigniew Kobyliński, Louis Daniel Nebelsick

Spis treści (Contents):
Weronika Kobylińska-Bunsch, Zbigniew Kobyliński and Louis Daniel Nebelsick - Preface
Andrzej Tomaszewski - Environmental preventive conservation
Zbigniew Kobyliński and Weronika Kobylińska-Bunsch - The idea of preventive conservation of human environment
Lazare Eloundou Assomo - Preventive conservation of the human environment: architecture as an element of the landscape
Stefano De Caro - The role of the architecture in the creation, enhancement and preservation of cultural landscapes
Paolo Del Bianco - World Heritage SITES for DIALOGUE: heritage for intercultural dialogue, through travel, “Life Beyond Tourism”
Barsha Amarendra, Bishnu Tamuli and Amarendra Kumar Das - Role of cultural sustainability of a tribe in developing a timeless cultural landscape: a case study of the Apatani tribe
Cynthia M. Ammerman - The corporate and cultural: honoring the monumental in Kansas City, Missouri
Marek Barański - Damaged landscape of Ancient Palmyra and its recovery
Ewa M. Charowska - The art of (architectural) reconstruction at archaeological sites in situ within the context of cultural landscapes
Urszula Forczek-Brataniec, Ana Luengo and Tony Williams - Lessons from landscape, landscape archetypes
Joanna Gruszczyńska - The city for people – the image of post-industrial sites in modern city
Eva Gutscoven, Ana Pereira Roders and Koen Van Balen - Sustainability by management: a comparative policy study of the World Heritage cities of Amsterdam, Edinburgh and Querétaro
Tetiana Kazantseva - Polychromy in architecture as a manifestation of the link between man and environment
Weronika Kobylińska-Bunsch - Capturing architecture – the poetic vision of cultural heritage in the inter-war Polish pictorial photography
Zbigniew Kobyliński - Landscape with ruins: preservation and presentation of archaeological relics of architecture
Diederik de Koning - Educating architects: the problem with agricultural buildings
Heiner Krellig - Historic gardens and climate change. Conclusions and perspectives
Karen Lens and Nikolaas Vande Keere - The monastic landscape – carrier of memory and potential catalyst in conservation and adaptive reuse processes of material and immaterial heritage
Mingqian Liu - The missing landscape of Yuanmingyuan: preservation and revitalisation of a Chinese imperial garden
Estefanía López Salas - Seeking the traces of a former monastic landscape in the vicinity of Samos Abbey (Galicia, Spain)
Fernando Magalhães - Landscape and national identity in Portugal
Romano Martini and Cristiano Luchetti - The city that penetrates the sky
Christine McCarthy - Siting penal heritage: a history of Wellington's prison landscape
Louis Daniel Nebelsick - Phantom heritage: Thingstätten and “sacred” landscapes of the Third Reich
Ewa Paszkiewicz - 21st Century Garden with exhibition pavilion in Royal Łazienki Museum in Warsaw
Kamil Rabiega - The meanings of ruins for the history of the cultural landscape on the example of the remains of the castle complex at Wyszyna
Petro Rychkov and Nataliya Lushnikova - Dissolving materiality: ruins and plant relicts in the landscape parks by Denis McClair at Volhynia
Işılay Tiarnagh Sheridan - Memory of the landscape: revelation through architecture and built environment at the Çamalti Saltern
Juan Alejandro Saldarriaga Sierra - Pre-Hispanic walkscapes in Medellín, Colombia
Carinna Soares de Sousa and Almir Francisco Reis - The invisible and endangered landscape: the case of the margins of the Cascavel Stream in Goiânia, Brazil
Aleksandra Stępniewska - Diamond mines shaping the South African landscapes
Ingrida Veliutė - (Un)wanted heritage in the cityscape – arguments for destruction or reuse. The case of the city of Kaunas
Anna Wiśnicka - The Nordic Pavilion projects at the 2016 Venice Biennale. Scandinavian approach to architectural landscape
Dominik Ziarkowski - Architecture in the cultural landscape of the Prądnik Valley
 


Książka "Bolesław Chrobry - lew ryczący" - 2017
Aut. Przemysław Urbańczyk

 


Książka "Holoceńskie zmiany klimatu w dorzeczu dolnego Nilu w świetle danych geoarcheologicznych z Oazy Fajum (Egipt)" - 2017
Aut. Fabian Welc

 


Publikacja w serii ARCHAEOLOGICA HEREDITAS 08 - 2017
"Konserwacj zapobiegawcza środowiska 4. Dziedzictwo kulturowe w lasach"
Red. Jacek Wysocki


Spis treści:
Jacek Wysocki – Wprowadzenie
Karol Piasecki – Homo urbanus versus Homo silvestris – perspektywa antropologiczna
Jacek Wysocki – Las a dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe
Tomasz Olenderek – Przedstawianie toponimów leśnych na mapach
Adam Żywiczyński – Relikty dawnej sieci osadniczej na terenach leśnych Puszczy Piskiej w Nadleśnictwie Pisz. Identyfikacja, możliwości poznawcze i metody eksponowania
Benedykt Roźmiarek –Udział Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowiew ochronie obiektów kultury materialnej związanychz leśnictwem w Polsce
Konrad Bul – Rozmieszczenie Miejsc Pamięci Narodowej związanych z Powstaniem Styczniowym na terenach będących w zarządzie Lasów Państwowych
Zbigniew Kobyliński i Jacek Wysocki – Grodziska i inne stanowiska o własnej formie krajobrazowej w lesie: problem długoterminowej ochrony archeologicznych obiektów zabytkowych
Krzysztof Spychała – Archeologiczne dziedzictwo kulturowe w lasach Opolszczyzny. Współpraca urzędu konserwatorskiego w Opolu z leśnikami
Grzegorz Kiarszys – Krajobrazy archeologiczne terenów leśnych. Prefiguracje a percepcja. Interpretacja wybranych przykładów stanowisk archeologicznych w świetle źródeł kartograficznych i teledetekcyjnych
Piotr Wężyk, Marta Szostak i Piotr Tompalski – Naziemne skanowanie laserowe Dębu Bartek w Zagnańsku
Cezary Sobczak – Kilka uwag na temat lotniczego skanowania laserowego terenów leśnych północno-wschodniej Polski i jego terenowej weryfikacji
Aleksander Andrzejewski – Rezerwaty przyrodniczo–archeologiczne w Odrach i Leśnie – doświadczenia wieloletniej współpracy archeologów z leśnikami
Danuta Król, Janusz Mikos i Izabela Kashyna-Pleskot – Park Kulturowy „Osada Łowców Fok” w Rzucewie, gmina Puck, jako przykład współpracy archeologów z leśnikami
Jakub Wrzosek – Archeolodzy i saperzy. Podsumowanie wyników monitoringu archeologicznego prac saperskich prowadzonych w ramach projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe”
Mirosław Masojć, Leszek Żygadło, Lidia Kamyszek, Krzysztof Gowin i Marina Wybór-Maćkowiak – Sposoby pozyskiwania informacji o zasobach kulturowych w lasach – na przykładzie badań na S 14 (zachodnia obwodnica Łodzi) oraz S 8 (nad Grabią w pow. łaskim)
Tymoteusz Wróblewski – Różnorodność dziedzictwa kieleckiej Karczówki
Joanna Wawrzeniuk, Janusz Budziszewski, Michał Jakubczak, Magdalena Rutyna, Roman Szlązak, Michał Szubski i Przemysław Urbańczyk – Dziedzictwo kulturowe Puszczy Białowieskiej – wstępne rozpoznanie
Joanna Wawrzeniuk – Kurhany Puszczy Ladzkiej w perspektywie dotychczasowych badań archeologicznych
Alina Jaszewska – Zabytki archeologiczne w lasach województwa lubuskiego


Publikacja w serii ARCHAEOLOGICA HEREDITAS 07 - 2016
"Grodziska Warmii i Mazur 2. Nowe badania i interpretacje"
Red. Zbigniew Kobyliński


Spis treści:
Marcin Engel i Cezary Sobczak - Grodziska jaćwieskie w świetle najnowszych badań interdyscyplinarnych
Arkadiusz Koperkiewicz - Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy Olsztyn – Las Miejski
Felix Biermann, Christofer Herrmann i Arkadiusz Koperkiewicz - Alt Wartenburg/ Barczewko na Warmii. Początki miasta średniowiecznego i jego fortyfikacje
Robert Klimek - Grodziska w Baranówce, gm. Frombork w świetle mitów, źródeł pisanych i badań archiwalnych
Andrzej Pydyn - Wyniki archeologicznych prospekcji podwodnych w jeziorach Pojezierza Iławskiego w latach 2013 -2014
Maciej J. Bojanowski, Urszula Czarniecka, Arkadiusz Gąsiński, Petras Jokubauskas, Urszula Kobylińska, Zbigniew Kobyliński i Łukasz Kruszewski - Petrografia ceramiki pradziejowej i średniowiecznej z grodzisk zachodniej części ziem pruskich
Joanna Kałużna-Czaplińska, Paulina Gątarek, Angelina Rosiak, Urszula Kobylińska i Zbigniew Kobyliński - Zawartość kwasów tłuszczowych w ceramice pochodzącej z pradziejowych i średniowiecznych grodzisk z zachodniej części ziem pruskich
Maria Lityńska-Zając i Magdalena Moskal-del Hoyo - Wyniki badań archeobotanicznych grodzisk z zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego
Tomasz Stępnik - Analiza dendrologiczna prób drewna i węgli drzewnych z grodzisk zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego
Zbigniew Kobyliński, Jerzy Nitychoruk, Kamil Rabiega, Magdalena Rutyna, Dariusz Wach, Fabian Welc, Jacek Wysocki, Katarzyna Zeman-Wiśniewska i Magdalena Żurek - Falsyfikacja domniemanych grodzisk w powiecie iławskim i ostródzkim
Jacek Radkowski i Jacek Wysocki - Wstęp do problematyki gródków stożkowatych z terenu średniowiecznego państwa zakonu krzyżackiego, znajdujących się na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego


Książka "Magia ochronna Słowian we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich" - 2016
Aut. Joanna Wawrzeniuk


Publikacja w serii ARCHAEOLOGICA HEREDITAS 06 - 2016
"Teoria i praktyka prezentacji reliktów archeologiczno-architektonicznych"
Aut. Zbigniew Kobyliński, Ewa Magdalena Charowska i Łukasz Kowalczyk


Spis treści:
Zbigniew Kobyliński - Problemy konserwacji zapobiegawczej reliktów archeologiczno-architektonicznych
Ewa Magdalena Charowska - Konserwacja i prezentacja reliktów archeologicznych in situ przy zastosowaniu konstrukcji zabezpieczających: założenia teoretyczne i rozwiązania praktyczne
Łukasz Kowalczyk - Formy prezentacji reliktów architektury murowanej w Polsce


Publikacja w serii ARCHAEOLOGICA HEREDITAS 05 - 2015
"Konserwacja zapobiegawcza 3. Dziedzictwo niematerialne i pamięć"
Red. Zbigniew Kobyliński i Jacek Wysocki


Spis treści:
Zbigniew Kobyliński – Czy można mądrze zarządzać niematerialnym dziedzictwem kulturowym?
   Część I. Andrzej Tomaszewski i problematyka dziedzictwa niematerialnego
Ewa Święcka – Pamięć miejsc i miejsca pamięci. O wartościach duchowych i dziedzictwie niematerialnym w pismach Andrzeja Tomaszewskiego
Maria Poksińska – Rysunek architektoniczny – imperatyw, wiedza, pasja
Ewa Łużyniecka – Pamięć o sacrum trwa w architekturze
Maria Brykowska – „Wielodyscyplinarne” badania i zadania konserwatorskie, na przykładzie prac Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem UW i PW w Wiślicy
Władysław Zalewski – Odkrycie posadzki wiślickiej i meandry praktyki konserwatorskiej: rola Andrzeja Tomaszewskiego
Andrzej Rusak – Troska o dziedzictwo edukacja: prawda przeszłości i wskazanie na przyszłość (na przykładzie konserwacji fresków jagiellońskich w katedrze sandomierskiej)
Bibliografia prac Andrzeja TomaszewskiegAndrzej Tomaszewski in memoriam. Publikowane wspomnienia o Profesorze Andrzeju Tomaszewskim
   Część II. Dziedzictwo niematerialne – rozważania teoretyczne
Agnieszka Przybyła-Dumin – Jak zachować niematerialne? O problemach wdrażania zapisów Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego
Krystyna Gutowska – Kilka uwag o niematerialnych wartościach i niematerialnym sposobie istnienia dziedzictwa kulturowego
Dorota Folga-Januszewska – Starożytne początki pojęcia muzeum jako formy dziedzictwa niematerialnego
Dorota Kielak – Między pamięcią a ideą. O sposobie transponowania zabytków przeszłości w polskiej literaturze przełomu XIX i XX wieku
Magdalena Rutyna – Cmentarz jako nośnik pamięci indywidualnej i grupowej
Zbigniew Kobyliński – Archeolog jako mówca umarłych
   Część III. Dziedzictwo niematerialne: ochrona, prezentacja, kreacja
Jacek Gutowski – Dziedzictwo kulturowe i fantazmaty
Anna Zalewska – Na styku niematerialnego i materialnego. Znaczenie, potencjał i odpowiedzialność archeologii w procesie kształtowania wiedzy oraz wrażliwości i świadomości historycznej Polaków, w odniesieniu do materialnych pozostałości po Wielkiej Wojnie
Weronika Kobylińska-Bunsch – Utrwalić to, co niematerialne: fotografia jako (s)chronienie pamięci w strategiach artystycznych XX wieku
Jarosław Chrapek i Bartłomiej Klęczar – Transatlantycka Telegraficzna Centrala nadawcza w Babicach. Przywracanie pamięci miejsca w świadomości mieszkańców gminy Stare Babice i m. st. Warszawy
Jacek Wysocki – Pamięć utracona i odzyskana: o inicjatywach na rzecz poznawania przedwojennych dziejów Prus
Karolina Przybysz – Umschlagplatz w przestrzeni dzisiejszej warszawy – miejsce pamięci czy pamięć miejsca?
Agnieszka Walendzewicz – Niematerialne wartości dziedzictwa materialnego na przykładzie Centrum Handlowego Suwałki Plaza
Tadeusz Klimczak – Pożegnanie z Hutą – o fenomenie powstania, istnienia, zatracenia i o przywracaniu pamięci w przestrzeni publicznej
Artur Kostarczyk – Pamięć geometrii przestrzeni, czyli o znaczeniu dziedzictwa kultury dla gospodarowania przestrzenią
Karol Piasecki – Rola krajoznawstwa w przekazie regionalnej tradycji kulturowej. Przykład Kozienic i regionu kozienickiego
Wiesława Chodkowska – Tajemnice ciesiołki – pokaz dawnych technik budowlach i inne działania podejmowane w ramach konserwacji zapobiegawczej w Dziale Architektury Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku
Łukasz Mikołaj Sadowski – Europa w Azji. W kilku słowach o zabytkach kolonialnych w Malakka
Marek Zalewski – Supraśl – na progu wspólnego dziedzictwa


Książka "Zanim Polska została Polską" - 2015
Aut. Przemysław Urbańczyk

 


Publikacja w serii ARCHAEOLOGICA HEREDITAS 04 - 2015
"Grody średniowiecznego Mazowsza. Księga poświęcona pamięci Marka Dulinicza"
Red. Magdalena Żurek i Małgorzata Krasna-Korycińska

 


Książka "Stefan Krukowski i jego przygoda z PMA" - 2014
Red. Stefan Karol Kozłowwski

 


Książka "Starosiedle w Ziemi Lubuskiej: osadnictwo starożytne i wczesnośredniowieczne" - 2014
Red. Zbigniew Kobyliński

 


Książka "Kontekstualizacja skarbu z Vettersfelde/Witaszkowa: badania archeologiczne na st. 2 w Kozowie w Ziemi Lubuskiej" - 2014
Red. Zbigniew Kobyliński

 


Książka "Ethnogenesis - An evolutionary approach. The origins of biblical Israel" - 2014
Aut. Michał Bieniada

 


Publikacja w serii ARCHAEOLOGICA HEREDITAS 03 - 2014
"Konserwacja zapobiegawcza środowiska 2. Krajobraz kulturowy"
Red. Jacek Wysocki

 


Publikacja w serii ARCHAEOLOGICA HEREDITAS 02 - 2013
"Grodziska Warmii i Mazur 1. Stan wiedzy i perspektywy badawcze"
Red. Zbigniew Kobyliński

 


Publikacja w serii ARCHAEOLOGICA HEREDITAS 01 - 2012
"Konserwacja zapobiegawcza środowiska 1"
Red. Zbigniew Kobyliński i Jacek Wysocki


Spis treści:
Andrzej Tomaszewski – Konserwacja zapobiegawcza środowiska
   Teoria
Dorota Kielak - Konserwacja zapobiegawcza środowiska – horyzonty badawcze
Zbigniew Kobyliński – Andrzeja Tomaszewskiego koncepcja konserwacji zapobiegawczej środowiska
Bogumiła Rouba - Konserwacja zapobiegawcza jako element strategii ochrony dziedzictwa
Piotr Molski - Konserwacja zapobiegawcza a współczesne tendencje w postępowaniu z zabytkami
Marcin Gawlicki - Konserwacja zapobiegawcza środowiska w obowiązującym systemie ochrony zabytków
Dorota Folga Januszewska – Zapobiegawcza konserwacja czasu, czyli o muzeach
Krystyna Gutowska - Filozoficzne założenia koncepcji konserwacji zapobiegawczej środowiska
Bogusław Szmygin - Zmiana paradygmatu w ochronie dziedzictwa
   Praktyka
Jacek Wysocki - Ochrona panoram miast planami zagospodarowania przestrzennego - konserwacja zachowawcza w skali urbanistycznej
Piotr Szpanowski - Wilanowskie założenie krajobrazowe: problemy konserwacji zapobiegawczej
Ewa Święcka - Obiekt zabytkowy w środowisku społecznym. Nowy aspekt konserwacji zapobiegawczej
Marek Skłodowski i Jacques Akerboom - Monumentenwacht - efekty praktycznego wdrożenia zasad konserwacji zapobiegawczej
Olga Bazenova - Restauracja zamku w Nieświeżu na Białorusi
Janusz Budziszewski i Jacek Wysocki - Nowe możliwości detekcji materialnych śladów historii terenów leśnych - lotnicze skanowanie laserowe (LiDAR)archeologicznych w podziemiach Rynku Krakowskiego
Ewa Charowska - Walory ochronne, wystawiennicze oraz estetyka kompozycji architektonicznej kompleksu muzealno-ochronnego ruin łaźni rzymskich miasta Colonia Ulpia Traiana w Parku Archeologicznym w Xanten w Niemczech
Sebastian Wróblewski i Paweł Wróblewski - Góra Grodowa w Tumlinie (stanowisko archeologiczne, rezerwat geologiczny oraz kopalnia odkrywkowa) – konserwacja i zagospodarowanie wieloaspektowego krajobrazu kulturowego
Marcin Górski - Wyspa Giżycka na Mazurach – idea zintegrowanej ochrony środowiska kulturowo-przyrodniczego w teorii i praktyce
Agnieszka Pawlak - Nowa rola konserwatora dzieł sztuki w zmieniającym się muzeum – na przykładzie strategii ochrony zbiorów wypracowywanej w Muzeum Pałacu w Wilanowie
Eryk Bunsch i Robert Sitnik - Zastosowanie technologii precyzyjnego skanu 3D w prewencyjnej konserwacji dzieł sztuki. Najnowsze możliwości rejestracji procesów starzeniowych
Władysław Zalewski - Problemy konserwatorskie największego odkrycia prof. Andrzeja Tomaszewskiego – romańskiej rytowanej posadzki w Kolegiacie Wiślickiej
Małgorzata Pronobis-Gajdzis - Konserwacja zapobiegawcza zabytkowych księgozbiorów na przykładzie kolekcji książek zgromadzonych w klasztorze Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego w Św. Annie   


Książka "Mieszko Pierwszy Tajemniczy" - 2012
Aut. Przemysław Urbańczyk
                                                                       


Książka "Przy słowiańskim stole, czyli kulinaria wczesnego średniowiecza" - 2010
Aut. Małgorzata Krasna-Korycińska (doktorantka IA UKSW)

 


Książka "Kultura Pucharów Dzwonowatych na Wyżynie Małopolskiej" - 2010
Aut. Janusz Budziszewski i Piotr Włodarczyk

 


Książka "Zróżnicowanie regionalne budownictwa wiejskiego Warmii i Mazur" - 2010
Aut. Jacek Wysocki

 


Książka "Własność dziedzictwa kulturowego" - 2009
Aut. Zbigniew Kobyliński

 


Książka "Włodzimierz Antoniewicz, profesor z Warszawy" - 2009
Aut. Stefan Karol Kozłowski

 


Książka "Thinkiing mesolithic" - 2009
Aut. Stefan Karol Kozłowski

 


Książka "Europa wczesnego średniowiecza" - 2008
Aut. Maria Miśkiewicz

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach